top of page

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Concurs Arcady Magazine (nr. #1) Giveaway – by Arcady Studio

1.    Organizatorul campaniei


(1) Campania este organizată de către S.C. Salieri Blaine Services SRL cu sediul în Calea Rahovei, Nr 352, Bl 20A, Sc 1, Et 1, Ap 8, sector 5, Bucuresti, numită în continuare “Organizatorul”.


(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii şi condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).


(3) Regulamentul este disponibil gratuit pe toată durata Campaniei, precum și la sediul Organizatorului menționat la art. 1.


(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, informând în prealabil potențialii participanți, cu minimum 1 zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor prin publicare pe pagina de Facebook Arcady Studio.


2.    Durata de desfășurare a Campaniei


(1) Campania se derulează exclusiv online, pe pagina de Facebook Arcady Studio (https://www.facebook.com/arcadystudio).


(2)  Campania se va derula în perioada 11.05.2021-17.05.2021 (inclusiv, pana la ora 23:59).
 

(3)  După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.


3.    Condiții de participare și produsele incluse în Campanie


•    La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare „Participant”) care are domiciliul sau reședința în România și vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei.
•    Pentru a se înscrie în Campanie, Participanții se obligă să urmeze procedura descrisă la art. 4.
•    Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promoțională angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
•    Participanții îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informațiile şi datele inexacte şi/ sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru consecințele ce decurg ori ar putea decurge din astfel de declarații. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false pierde calitatea de câștigător.
•    Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu. Câștigătorii îşi asumă răspunderea pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.
•    
Notă: o persoana se poate înscrie o singură dată în concurs. Înscrierile multiple ale aceleiași persoane nu sunt luate în calcul. 


4.    Mecanismul Campaniei


•    Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:
      •    Să dea like sau follow paginii Arcady Studio în prealabil;
      •    Să lase un comentariu prin care să răspundă la întrebarea – ce fel de schimbare ți-ai dori să faci în spațiul în care locuiești?
•    Vor fi aleși 3 câștigători, folosind random.org. 


5.    Premiile acordate


•    Premiile acordate prin tragere la sorți (folosind random.org) constau în:
- 3 reviste print ale Arcady Magazine (nr. #1), câte una pentru fiecare câștigător desemnat.
*Valoarea totală a premiilor este estimată la 100 de lei.


•    Premiile pot fi utilizate exclusiv de către câștigătorul validat și nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora în bani sau alte beneficii.


6.    Desemnarea și validarea câștigătorilor


•    Un Participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei.
•    Vor fi aleși 3 câștigători printr-o singură tragere la sorți prin random.org;
•    Stabilirea câștigătorilor se va realiza prin tragere la sorți (random/ tip tombolă) care va avea loc pe data de 18 martie.
Câștigătorii vor fi anunțați printr-o postare dedicată pe pagina de Facebook Arcady Studio până la finalul zilei de 18 mai, până la maximum ora 20:00. 
•    Tragerea la sorți se va realiza electronic, prin intermediul site-ului random.org, extragerea fiind marcată printr-un print-screen. 
•    Print-screen-ul va fi păstrat un termen de minim 30 de zile lucrătoare de la încheierea tombolei.
•    Se vor extrage 3 (trei) câștigători. În cazul în care unul dintre cei 3 câștigători nu va contacta Arcady Studio în maximum 48 de ore de la extragere, se va trece către rezerve. Rezervele vor fi desemnate în ordinea de pe lista generată de random.org (adică dintre cei care ocupă de la locul 4 în sus). Se contactează maximum 2 rezerve per câștigător.   
•    Participantul câștigător se obligă să contacteze Organizatorul direct prin email la adresa
office@arcady.ro sau pe pagina de Facebook Arcady Studio, în decurs de maximum 48 de ore (calculate pentru zilele lucrătoare). După acest timp, câștigătorul este invalidat și va fi contactată prima rezervă extrasă. În cazul în care – după aplicarea procedurii de mai sus – și prima rezervă este invalidată, se trece la contactarea celei de-a doua rezerve.
•    Participantul câștigător validat trebuie să furnizeze prin email următoarele informații: numele, prenumele, o adresă fizică de livrare, un număr personal de telefon pentru a fi contactat de livrator la livrarea premiului.
•    Câștigătorul va prezenta în momentul ridicării premiului actul de identitate, pentru confirmarea identității. Cheltuielile legate de transportul premiilor este suportat exclusiv de către Organizator.
•    În cazul în care premiul nu va putea fi înmânat câștigătorului și nici rezervelor selectate, din motive independente de Organizator, până la data de 01.07.2021, premiile rămân în posesia Organizatorului și nu vor mai fi datorate de către acesta, iar câștigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câștigător.


7.    Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Campaniei


(1) În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul menționat la art. 1 va prelucra în calitate de operator datele cu caracter personal ale participanților.


(2) Datele de contact ale Operatorului menționate la art. 1 pot fi folosite pentru a adresa pentru nelămuriri și pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.


(3) In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/ pseudonim folosit în cadrul rețelei Facebook.


În ceea ce privește Câștigătorii validați, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresă fizică de livrare pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorilor, pentru ca Operatorul sa poată evidenția contabil acordarea premiilor și a dovedi acordarea acestora.


(4) Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea organizării și derulării acesteia, desemnării și validării câștigătorilor, precum și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului.


(5) Datele vor fi prelucrate în scopul interesului legitim al Organizatorului pentru derularea Campaniei promoționale și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a eventualelor anexe la acesta. Înscrierea participantului (persoană vizată) în Campanie implică prelucrarea datelor cu caracter personal.


(6) Cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru evidența contabilă a   Organizatorului, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă timp 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc predarea premiului.


(7) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.


(8) Drepturile persoanelor vizate:


În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, participanții – în calitate de persoane vizate – au următoarele drepturi:


(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, datele urmând a fi șterse conform cererii persoanei vizate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile;


(ii)        dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;


(iii)       dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;


(iv)       dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal


(v)        dreptul la restricționarea prelucrării;


(vi)       dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul;


(vii)      dreptul la portabilitate a datelor;


(viii)     dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.


(9) Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa sediului Organizatorului menționată la art. 1 SAU printr-o cerere transmisă prin email la adresa office@arcady.ro.


(10) Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.


(11) Datele personale ale câștigătorului la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.


8.    Încetarea înainte de termen a Campaniei


(1)  Campania poate înceta anterior termenului stabilit prin Regulament numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, respectiv în cazul imposibilității Organizatorului, din orice motive independente de voinţa sa, de a continua Campania.
(2)  În acest caz, Organizatorul nu mai are nicio obligație față de participanții la Campanie, nu este ținut la întoarcerea unei sume sau la plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

9.    Taxe și impozite


(1) Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea informațiilor de înscriere în Campanie).

10.    Limitarea răspunderii

(1) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectiul participant cu privire la această decizie.

(2) În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

(3) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
•    Înregistrările online trimise în afara Perioadei Campaniei menționate mai sus;
•    Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii (nume, prenume, număr telefon mobil și suplimentar adresa de livrare în cazul câștigătorilor);
•    Înscrierile online care nu au fost înregistrate din motive tehnice;
•    Eventualele dispute legate de numărul de telefon înscris în Campanie;
•    Erorile în datele furnizate nu poate și nu va atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate, incomplete, neactuale și/sau care nu le aparțin Participanților, care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;
•    Erori cauzate de folosirea incorectă a dispozitivului de pe care se realizează înscrierea de către participant;
•    Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator;
•    Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;
•    Situațiile în care numărul de telefon cu care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatoul nu poate contacta participantul la Campanie;
•    Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor telefonici, datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;
•    Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;
•    Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex. Furnizorii de servicii de curierat);
•    Organizatorul nu este responsabil de starea premiului în momentul livrării premiului către câștigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier în scopul livrării către câștigător.

(4) Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau a unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.
 


11.    Litigii


•    Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucuresti.
•    Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.


12.    Dispoziții finale


•    Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.
•    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/ sau nu a respectat toate condiţiile prevăzute în Regulamentul Campaniei, îşi rezervă dreptul de a-l descalifica, fără alte despăgubiri sau plăţi.
•    Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau Campania promoţională.
•    Campania nu este în niciun fel sponsorizată, endorsată, administrată sau asociată direct cu rețeaua Facebook. 

bottom of page